Pazīsti savu klientu / Know Your Customer princips

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana.

ERGO tāpat kā pārējiem finanšu un apdrošināšanas sektora dalībniekiem ir saistošs Pazīsti savu klientu/Know Your Customer princips (KYC). Tā mērķis ir nodrošināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi.

Esam apkopojuši skaidrojumu par būtiskiem jautājumiem, kas var palīdzēt orientēties KYC prasību izpildē.

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas finansēšana?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir darbības, kuru mērķis ir legalizēt vai slēpt nozieguma rezultātā vai no noziedzīgiem avotiem iegūtus līdzekļus.

Terorisma finansēšana ir finanšu resursu vai citu līdzekļu tieša vai netieša vākšana vai piešķiršana, apzinoties, ka tie pilnā vai daļējā apmērā tiks izmantoti terora aktu veikšanai vai nodošanai teroristu rīcībā.

Proliferācijas finansēšana ir masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas vai izplatīšanas finansēšana.

Kāpēc ERGO ir pienākums ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības?

ERGO kā apdrošināšanas uzņēmums, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, ir finanšu institūcija, kas ir atbildīga par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILL/TPF) novēršanu.

Uzņēmumam ir jānodrošina, lai tā infrastruktūru, produktus vai pakalpojumus neizmantotu noziedzīgos nolūkos un lai tiktu veicināta esošo un topošo klientu uzticība.

Kas ir KYC?

Pazīsti savu klientu/Know Your Customer principa mērķis ir aizsargāt finanšu iestādi un ekonomiku no NILL/TPF riskiem. KYC ietvaros finanšu iestādei ir jāveic dažādas darbības, piemēram, jāidentificē klients, jāpārliecinās, ka līdzekļu avots ir likumīgs utt.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvie akti nosaka stingras prasības uzņēmuma procesiem un kontroles pasākumiem, turklāt sankcijas tiek piemērotas ne tikai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas faktiskajiem gadījumiem, bet arī par kontroles pasākumu neievērošanu.

ERGO ir juridisks pienākums izpildīt KYC prasības, iegūstot noteikta veida informāciju par klientiem.

Kas ir klienta identifikācija?

Saskaņā ar noteikumiem, ERGO kā finanšu iestādei pirms darījumu attiecību nodibināšanas ir jāidentificē klients. Fiziskās personas identificēšanai tiek izmantotas likumā noteiktās identifikācijas metodes, piemēram, pieprasījums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Identificējot juridisku personu, ERGO pieprasa aktuālu informāciju no uzņēmumu reģistra, kas apliecina datus par klienta reģistrāciju, adresi, darbības veidu un fiziskām personām, kurām ir tiesības pārstāvēt klientu darījumu attiecībās ar ERGO.

Kāpēc jūs pieprasāt manu personisko informāciju?

Lai ievērotu tiesību aktus un izpildītu KYC prasības, ERGO ir jāiegūst par klientiem noteikta veida informācija un tā jāatjauno darījumu attiecību laikā. Šim nolūkam ERGO var pieprasīt personas informāciju kā uzsākot darījumu attiecības, tā arī tās turpinot.

Klienta informācijai tiek nodrošināta konfidencialitāte, ievērojot apdrošināšanas noslēpuma principu.

Kāpēc dažādas finanšu iestādes pieprasa dažāda veida informāciju?

Lai iegūtu informāciju par saviem klientiem, finanšu iestādes  izmanto dažādas pieejas un informācijas avotus. ERGO dara visu iespējamo, lai būtu uzticams partneris un apkopo nepieciešamo informāciju,  nodrošinot likumu un noteikumu izpildi.

Kas ir politiski nozīmīga persona (PNP)?

Politiski nozīmīga persona (PNP) ir fiziska persona, kas ieņem vai iepriekš ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu valsts vai starptautiskā institūcijā.

Ir nepieciešams saņemt informāciju arī par klientiem, kas ir saistīti ar PNP, un tie ir:

  • PNP ģimenes locekļi (laulātais, laulātam pielīdzināma persona, bērns, bērna laulātais vai laulātam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks, mazbērns,  brālis vai māsa, laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona),
  • ar PNP cieši saistītas personas (personas, kurām ar PNP ir darījuma vai citas ciešas attiecības, tajā skaitā tās ir viena un tā paša uzņēmuma īpašnieki)

PNP amatu saraksts ir pieejams šeit.

Kas ir patiesais labuma guvējs (PLG)?

Patiesais labuma guvējs (PLG) ir fiziska persona,

  • kura ir klienta- juridiskās personas vai juridiskā veidojuma īpašnieks, vai kura to kontrolē, vai 
  • kuras interesēs, labā vai vārdā tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts darījums

Par PLG tiek uzskatīta persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām.

Nodokļu informācijas apmaiņa – FATCA un CRS

ERGO ir pienākums iegūt informāciju par klientu dzīvesvietām un sniegt informāciju par klienta kontiem vai aktīviem Valsts ieņēmumu dienestam, ja klients ir nodokļu rezidents citā valstī, ievērojot likumu “Par nodokļiem un nodevām” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto kārtību automātiskai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (CRS) un spēkā esošo 2014. gada 27. jūnijā parakstīto līgumu starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdībām un Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk tekstā – ASV) valdību, ar kuru Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir ieviestas ASV Likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi prasības par ziņojumu sniegšanu par noteiktiem kontiem (FATCA).

Kas ir CRS?

CRS (“Kopējais ziņošanas standarts”) ir globāls standarts automātiskai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem. Standarts nosaka, ka finanšu iestādēm ir jāidentificē to klientu finanšu konti, kuru nodokļu rezidence ir citā valstī vai jurisdikcijā, kas nav to valsts. CRS mērķis ir cīnīties pret starptautisko izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

CRS regulējums ir balstīts uz FATCA noteikumiem, taču arī CRS būtiski atšķiras no FATCA. Galvenā atšķirība ir tā, ka CRS aptver daudzas valstis un klientus, salīdzinot ar FATCA, kas aptvēra tikai Amerikas Savienotās Valstis un kontu īpašniekus, kuru nodokļu rezidence ir Amerikas Savienotajās Valstīs.

Visas ES dalībvalstis piedalās CRS un ir parakstījušas līgumu par automātisku finanšu informācijas apmaiņu (direktīva DAC II).

Kāda ir atšķirība starp FATCA un CRS regulu?

FATCA

Gadījumā, ja klients ir ASV nodokļu rezidents, proti, viņam ir ASV pilsonība vai, piemēram, “zaļā karte”, tiks piemērota FATCA (valsts tiesību akti, kas īsteno FATCA). Saskaņā ar šiem likumiem, klientiem ir jāiesniedz pašapliecinājums, tai skaitā NMIN un tamlīdzīgi. Sīkāku informāciju par FATCA varat atrast www.luminor.lv. FATCA ir piemērojama gan fiziskām, gan juridiskām personām.

CRS

CRS regulējums skar klientus, kuru nodokļu rezidence nav ERGO valsts. CRS attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām.

Kā ERGO strādā ar CRS?

Kopējie ziņošanas standarti (CRS), kā arī FATCA ir daļa no principa “Pazīsti savu klientu”. ERGO uzdod klientiem jautājumus par nodokļu rezidences valstīm un attiecīgajiem NMIN numuriem, piemēram, izsniedzot jaunu polisi.

Saskaņā ar sniegto informāciju, ERGO spēj identificēt klientus, par kuriem jāziņo vietējai nodokļu iestādei.

Kas ir NMIN?

Termins “nodokļu maksātāja identifikācijas numurs” (NMIN) vai tamlīdzīgs ir unikāla burtu vai ciparu kombinācija, ko jurisdikcija ir piešķīrusi fiziskai vai juridiskai personai nodokļu administrēšanas nolūkos.

Ko nozīmē termins “nodokļu rezidence”?

Termins “nodokļu rezidence” nozīmē, ka persona nodokļu vajadzībām ir valsts rezidents (nodokļu rezidence) saskaņā ar iekšējiem tiesību aktiem.

Kādas darbības jāveic klientam, kurš ir nodokļu rezidents valstī, kas nav ERGO valsts?

Klientam ir jāatbild uz ERGO uzdotajiem jautājumiem. Ja klientam ir jāmaksā nodokļi vienā vai vairākās valstīs, kas nav ERGO valsts, mēs varam lūgt klientam aizpildīt pašapliecinājumu. Šajā pašapliecinājumā klientam jānorāda nodokļu rezidences un NMIN (“nodokļu maksātāja identifikācijas numurs”).

Kas notiek, ja klients neiesniedz nepieciešamos datus?

Informējam, ka gadījumā, ja klients nesniedz pieprasīto informāciju, finanšu iestādei ir pienākums iesniegt personas datus Valsts ieņēmumu dienestam.

Lūdzam, ņemiet vērā, ka ERGO nav tiesību sniegt jums nekādus ar FATCA un CRS saistītas nodokļu konsultācijas. Ja jums ir ar nodokļiem saistīti jautājumi, lūdzu, sazinieties ar nodokļu speciālistu vai apmeklējiet tīmekļa vietnes www.irs.gov (FATCA) un www.oecd.org/tax/ (CRS).